logo
 
     
 

Gebruiksvoorwaarden

Door deze Web Site te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze Gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze Web Site vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze Web Site niet te gebruiken.
Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen door BioEnerco B.V. te allen tijde gewijzigd worden. Zulke gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze Web Site vermeld zijn.

BioEnerco B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de Inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. BioEnerco B.V. behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de Web Site te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.
Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de Web Site te verzekeren, aanvaardt BioEnerco B.V. geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle Inhoud wordt verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. BioEnerco B.V. wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de Inhoud niet inbreukmakend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van de Web Site of de Inhoud, van de hand. BioEnerco B.V. geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze Web Site; u onderkent dat informatie kan worden onderschept tijdens verzending. BioEnerco B.V. geeft geen garantie dat de Web Site toegankelijk is of dat de servers die de Web Site ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten verzonden door BioEnerco B.V. vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

In geen geval is BioEnerco B.V. aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze Web Site of de onmogelijkheid om deze Web Site of de Inhoud te gebruiken, zelfs indien BioEnerco B.V. in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Deze Web Site kan links naar andere Web Sites bevatten die niet onder controle staan van BioEnerco B.V.. BioEnerco B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die web sites. BioEnerco B.V. heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze Web Site opgenomen, en het opnemen van een link naar enige web site mag niet zodanig worden uitgelegd dat BioEnerco B.V. de inhoud van die web site zou onderschrijven.

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de Inhoud (daaronder mede begrepen software, audio, video, tekst en foto’s) behoren toe aan BioEnerco B.V. of haar licentiegevers. Alle rechten met betrekking tot de Inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de Inhoud uitdrukkelijk is verleend. Tenzij anders bepaald mag de Inhoud opgenomen op deze Web Site alleen in ongewijzigde vorm en alleen voor persoonlijk niet-commercieel gebruik worden gereproduceerd of gedistribueerd. Enig ander gebruik van de Inhoud, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BioEnerco B.V. is strikt verboden. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.